Regegjørelse – Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er et juridisk rammeverk som har som formål å fremme åpenhet og gjennomsiktighet i virksomheters
aktiviteter.

Åpenhetsloven gjelder for virksomheter som opererer i Norge og har et visst økonomisk omfang eller påvirker
samfunnet på en betydelig måte. Gorines og Maxi Catering oppfyller 2 av 3 krav i lovverket som pålegger oss å
rapportere i henhold til Åpenhetsloven.

Som en del av vår virksomhet har vi utarbeidet retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis. Disse retningslinjene
er vedtatt på styrenivå og er et uttrykk for vår forpliktelse til å drive virksomheten på en måte som tar hensyn til
grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Krav til egen virksomhet 

Gorines AS erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.
Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi
utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet.

 1. Aktsomhetsvurderinger

Gorines AS skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne
risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik
påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter
forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten,
og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er
leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

 1. Ansvarlig innkjøpspraksis 

Gorines AS anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig
forretningspraksis. Gorines AS skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver,
leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi
skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv
utvikling i leverandørkjeden.

 1. Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

Gorines AS støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt
arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med
bærekraftig forretningspraksis.

 1. Leverandørutvikling og partnerskap 

I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med relevant kompetanseheving eller ressurser som
setter våre leverandører i stand til å etterleve Gorines AS krav til forhold i leverandørkjeden. På denne måten legger
vi grunnlaget for godt samarbeid med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for
mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden.

 1. Antikorrupsjon

Gorines AS, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre
godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter
eller leverandører.

 1. Land under handelsboikott

Gorines AS, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i
land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Krav til forhold i leverandørkjeden 

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre
retningslinjer for leverandører, derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende
krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. Våre leverandører skal:

 • Følge retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.
 • Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på
  mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og
  vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative
  påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.
 • Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.
 • På oppfordring fra Gorines AS kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører,
  arbeider for å etterleve retningslinjene.

Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.

Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct) 

Disse prinsippene for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og
ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og
reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

Gjennom vår overholdelse av Åpenhetsloven og implementeringen av disse prinsippene for bærekraftig
forretningspraksis søker vi å sikre en ansvarlig og bærekraftig drift av vår virksomhet. Ved åpenhet og
gjennomsiktighet kan vi bidra til tillit fra våre interessenter og bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Ved spørsmål knyttet til vårt arbeid med åpenhetsloven, kontakt oss på e-post: post@gorines.no

Med vennlig hilsen,

Øyvind Svendsen
Daglig Leder
Gorines AS

Kontakt

her finner du oss

Maxi Catering AS
Stålveien 9, Tinnheia
4629 Kristiansand